Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[HAN Zhenª²qiang, SHA Aiª²min, HU Liª²qun, LIU Zhuangª²zhuang]
2018 2018 04 [Abstract](353) [PDF:2604KB] (353)[]
[HE Liangª¬, LI Guanª²nan, ZHANG Junª²hui, HUANG Yue, HUANG HAIª²lin]
2018 2018 04 [Abstract](121) [PDF:1617KB] (121)[]
[GAO Xinª²wen£¬ PANG Jinª²yu]
2018 2018 04 [Abstract](109) [PDF:2276KB] (109)[]
[WANG Haoª¬ªª, HU Songª²shanªª, REN Shaoª²boªª]
2018 2018 04 [Abstract](102) [PDF:2493KB] (102)[]
[HOU Guiªª, WANG Xuanª²cang, ZHAO Lun, WAGN Wenª²qiang, HOU Ping]
2018 2018 04 [Abstract]() []
Bridge and Tunnel Engineering
[DI Jin£¬ WANG Jie£¬ PENG Xi£¬ QIN Fengª²jiang, DAI Jie]
2018 2018 04 [Abstract](107) [PDF:2504KB] (107)[]
[YANG Jun, ZHOU Jianª²ting, CHEN Xiaoª²feng, XIN Jingª²zhou, CHENG Jun]
2018 2018 04 [Abstract](108) [PDF:3841KB] (108)[]
[YI Hanª²bin, LI Chuanª²xi, WU Houª²xuan, JIANG Xiangª²lin]
2018 2018 04 [Abstract](98) [PDF:2041KB] (98)[]
Traffic Engineering
[ZHANG Chi, GONG Quanª²li, MA Xiangª²nan, ZHANG Min, QI Chen]
2018 2018 04 [Abstract](191) [PDF:1114KB] (191)[]
[WANG Lei, YANG Mingª²xuan, SUN Yu, ZHU Tong, ZHOU Yuª²ming]
2018 2018 04 [Abstract](140) [PDF:1227KB] (140)[]
[ZHANG Wenª²ting, WANG Jianª²jun£¬ LI Weiª²jia]
2018 2018 04 [Abstract](114) [PDF:2276KB] (114)[]
[MA Cong, ZHANG Shengª²rui, WANG Yaª²qun]
2018 2018 04 [Abstract](87) [PDF:989KB] (87)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[ ZHAO Dan, MA Jian, WANG Jianª²feng]
2018 2018 04 [Abstract](113) [PDF:2021KB] (113)[]
[ZHU Wuª²weiªª, LI Yu, YAO Yunª²shiªª, FENG Zhongª²xuªª]
2018 2018 04 [Abstract](75) [PDF:1155KB] (75)[]
[ZHANG Chenª²guangª¬1£¬ JIAO Shengª²jieª¬1£¬ XIE Liª²yangª¬1£¬ ZHAI Ziª²xiongª¬2£¬ GU Haiª²rongª¬1]
2018 2018 04 [Abstract](131) [PDF:1744KB] (131)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
MA Jian
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N