Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[ SHA Aiª²min, CAI Ruoª²nan, GAO Jie, TONG Zheng, LI Shuai]
2019 2019 02 [Abstract](117) [PDF:3852KB] (117)[]
[ ZHANG Hengª²longª¬ª©1,2ªª, XU Guoª²qingª¬1, ZHU Chongª²zhengª¬1, WU Chaoª²fanª¬2, HUANG Liª²kui]
2019 2019 02 [Abstract](89) [PDF:2976KB] (89)[]
[ HE Rui, YANG Zhe, ZHANG Jiaª²li, CHEN Huaª²xin]
2019 2019 02 [Abstract](62) [PDF:1971KB] (62)[]
[ HE Zhongª²ming, YANG Yu, DUAN Xuª²long]
2019 2019 02 [Abstract](54) [PDF:2234KB] (54)[]
[ YE Yaª²liª¬1, XU Quanª²liangª¬2, NING Xuanª²jieª¬2, YU Siª²xinª¬3]
2019 2019 02 [Abstract](53) [PDF:4121KB] (53)[]
[ XIONG Jianª²pingª¬ª©1,2ªª, PENG Wenª²juª¬3, CHEN Yuª¬4£¬ XU Weiª²anª¬1]
2019 2019 02 [Abstract](49) [PDF:2815KB] (49)[]
Bridge and Tunnel Engineering
[ HE Shuanª²haiª¬1, CHEN Yingª²haoª¬2, LI Yuanª¬1]
2019 2019 02 [Abstract](61) [PDF:1196KB] (61)[]
[ LUO Yuª²mingª¬ª©1,2ªª, ZHANG Jianª²renª¬1, ZHANG Xuª²huiª¬ª©1,3ªª, PENG Jianª²xin]
2019 2019 02 [Abstract](90) [PDF:1564KB] (90)[]
[ YUAN Mingª¬1, HUANG Lianª¬1, PENG Zhuoª¬1, YAN Dongª²huangª¬1, LIU Yunª¬2]
2019 2019 02 [Abstract](49) [PDF:1986KB] (49)[]
[ FAN Weiª¬ª©1,2ªª, ZHANG Zhiª²yongª¬1, SUN Yang, ZHANG Zeª²wenª¬1]
2019 2019 02 [Abstract](59) [PDF:2846KB] (59)[]
[ TAN Dongª²mei£¬ LUO Suª²zhen£¬ QU Weiª²lian£¬ MAO Shanª²ming£¬ LIU Xiaoª²fei]
2019 2019 02 [Abstract](55) [PDF:2130KB] (55)[]
[ ZHAO Weiª²feng, WEN Junª²qiang, FENG Kai, WANG Mengª²meng, JIA Mingª²hui]
2019 2019 02 [Abstract](54) [PDF:2091KB] (54)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[ ZHAO Yong, WANG Yuanª²yuan, WEI Luª²lu]
2019 2019 02 [Abstract](60) [PDF:2632KB] (60)[]
[ WAN Yiª²pin£¬ SONG Xuª²ding£¬ LU Pengª²min£¬ YUAN Zhengª²wen]
2019 2019 02 [Abstract](50) [PDF:2618KB] (50)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
MA Jian
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N