Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[HAN Zhenª²qiang1, SHA Aiª²min1,2ªª, HU Liª²qun1,2ªª, LIU Zhuangª²zhuang1]
2018 2018 04 [Abstract](37) [PDF:2604KB] (37)[]
[HE Liangª¬ª©1,2ªª, LI Guanª²nanª¬1, ZHANG Junª²huiª¬3, HUANG Yueª¬4, HUANG HAIª²linª¬1]
2018 2018 04 [Abstract](48) [PDF:1617KB] (48)[]
[GAO Xinª²wenª¬ª©1,2ªª£¬ PANG Jinª²yuª¬3]
2018 2018 04 [Abstract](31) [PDF:2276KB] (31)[]
[WANG Haoª¬ª©1,2ªª, HU Songª²shanª¬ª©1,2ªª, REN Shaoª²boª¬ª©1,2ªª]
2018 2018 04 [Abstract](28) [PDF:2493KB] (28)[]
[HOU Guiª¬ª©1,2ªª, WANG Xuanª²cangª¬1, ZHAO Lunª¬1, WAGN Wenª²qiangª¬3, HOU Pingª¬4]
2018 2018 04 [Abstract]() []
Bridge and Tunnel Engineering
[DI Jinª¬ª©1,2ªª£¬ WANG Jieª¬ª©1,2ªª£¬ PENG Xiª¬3£¬ QIN Fengª²jiangª¬ª©1,2ªª, DAI Jieª¬3]
2018 2018 04 [Abstract](27) [PDF:2504KB] (27)[]
[YANG Junª¬1, ZHOU Jianª²tingª¬1, CHEN Xiaoª²fengª¬2, XIN Jingª²zhouª¬1, CHENG Junª¬3]
2018 2018 04 [Abstract](27) [PDF:3841KB] (27)[]
[ YI Hanª²binª¬1, LI Chuanª²xiª¬1, WU Houª²xuanª¬2, JIANG Xiangª²linª¬3]
2018 2018 04 [Abstract](38) [PDF:2041KB] (38)[]
Traffic Engineering
[ZHANG Chiª¬ª©1,2ªª, GONG Quanª²liª¬1, MA Xiangª²nanª¬3, ZHANG Minª¬4, QI Chenª¬1]
2018 2018 04 [Abstract](14) [PDF:1114KB] (14)[]
[ WANG Leiª¬1, YANG Mingª²xuanª¬1, SUN Yuª¬1, ZHU Tongª¬1, ZHOU Yuª²mingª¬2]
2018 2018 04 [Abstract](23) [PDF:1227KB] (23)[]
[ZHANG Wenª²ting, WANG Jianª²jun£¬ LI Weiª²jia]
2018 2018 04 [Abstract](34) [PDF:1906KB] (34)[]
[ MA Congª¬ª©1,2ªª, ZHANG Shengª²ruiª¬1, WANG Yaª²qunª¬3]
2018 2018 04 [Abstract](22) [PDF:989KB] (22)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[ ZHAO Dan, MA Jian, WANG Jianª²feng]
2018 2018 04 [Abstract](29) [PDF:2021KB] (29)[]
[ ZHU Wuª²weiª¬ª©1,2ªª, LI Yuª¬ª©1,2ªª, YAO Yunª²shiª¬ª©1,2ªª, FENG Zhongª²xuª¬ª©1,2ªª]
2018 2018 04 [Abstract](21) [PDF:1155KB] (21)[]
[ ZHANG Chenª²guangª¬1£¬ JIAO Shengª²jieª¬1£¬ XIE Liª²yangª¬1£¬ ZHAI Ziª²xiongª¬2£¬ GU Haiª²rongª¬1]
2018 2018 04 [Abstract](25) [PDF:1744KB] (25)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
MA Jian
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N