Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Others
[WANG Zhi-feng, XIANG Qing-ming, CHEN De-yun, XIE Yong-li]
2017 04 [Abstract](91) [PDF:961KB] (91)[]
[LI Xiao, LIANG Nai-xing, BAI Hong-tao, CHENG Zhi-hao, ZHAO Xiao-jie]
2017 04 [Abstract](92) [PDF:1166KB] (92)[]
[WANG Guo-bo, HU Jun, JI Shan, XIE Wei-ping, WANG Li]
2017 04 [Abstract](77) [PDF:2096KB] (77)[]
[PAN Quan, YI Zhuang-peng, ZENG You-yi, YAN Dong-huang]
2017 04 [Abstract](79) [PDF:1272KB] (79)[]
[MA Zhuang-lin, ZHANG Hong-lu, ZHANG Yi-yi, WANG Jin]
2017 04 [Abstract](102) [PDF:798KB] (102)[]
Special Column for Frozen Soil Subgrade
[TAI Bo-wen, LIU Jian-kun, FANG Jian-hong, XU An-hua, LIU Lei, WANG Teng-fei]
2017 04 [Abstract](93) [PDF:1659KB] (93)[]
[PETRIAEV A]
2017 04 [Abstract](245) [PDF:705KB] (245)[]
[WANG Teng-fei, LIU Jian-kun, TAI Bo-wen, HU Tian-fei, YU Qian-mi, WANG Li-yang]
2017 04 [Abstract](57) [PDF:2354KB] (57)[]
[YOU Xiao-feng, LIU Jian-kun, HU Xiang-dong, CHANG Dan]
2017 04 [Abstract](74) [PDF:2025KB] (74)[]
[ZHANG Zhi-chun, LI Xu, TIAN Ya-hu, WEI Chao-xiong, ZHANG Guo-guang]
2017 04 [Abstract](61) [PDF:1270KB] (61)[]
[WANG Shui-yin, SHA Ai-min, MU Ke, ZHU Dong-peng, JIN Long]
2017 04 [Abstract](103) [PDF:3141KB] (103)[]
[CHAI Ming-tang, ZHANG Jian-ming, MU Yan-hu, LIU Ge, ZHOU Guo-qing]
2017 04 [Abstract](96) [PDF:2042KB] (96)[]
[TIAN Yu-xiang, MA Biao, WANG Da-long, LI Ning]
2017 04 [Abstract](139) [PDF:926KB] (139)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
MA Jian
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N