Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[YUAN Dongª²dongª¬1£¬ JIANG Weiª¬ª©1,2ªª£¬ XIAO Jingª²jingª¬3£¬ LU Haoª¬3£¬ WU Wangª²jieª¬1]
2020 6 [Abstract](149) [PDF:3592KB] (149)[]
[HUANG Weiª²dongª¬1, MO Dingª²chengª¬1, LYU Quanª¬1, ZHENG Maoª¬2£¬ ZHOU Luª¬1]
2020 6 [Abstract](150) [PDF:2750KB] (150)[]
[SUN Xiaoª²longª¬1, QIN Xiaoª¬2, YIN Yingª²meiª¬1, HOU Rongª²guoª¬3, ZENG Dongª²fangª¬1]
2020 6 [Abstract](127) [PDF:8316KB] (127)[]
[WANG Deª²caiª¬ª©1,2ªª, CHANG Haoª²leiª¬2, HAO Peiª²wenª¬3, CAI Yingª²chunª¬2]
2020 6 [Abstract](144) [PDF:4288KB] (144)[]
Bridge and Tunnel Engineering
[LI Jiaª²wuª¬ª©1£¬2ªª, XU Runª²zeª¬ª©1£¬2ªª, DANG Jiaª²minª¬ª©1£¬2ªª, ZHU Changª²yuª¬ª©1£¬2ªª, WANG Ziª²jianª¬ª©1£¬2]
2020 6 [Abstract](144) [PDF:3690KB] (144)[]
[ YUAN Mingª¬1£¬ LIANG Enª¬1£¬ YAN Dongª²huangª¬1£¬ WEI Bingª²dengª¬1£¬ LIU Yunª¬ª©1£¬2ªª£¬ HUANG Lianª¬1]
2020 6 [Abstract](133) [PDF:3026KB] (133)[]
[ WANG Liª²junª¬1, QIU Junª²junª¬2, HE Zhongª²mingª¬2, LUO Xinª¬1, HUANG Ziª²liª¬2]
2020 6 [Abstract](150) [PDF:2958KB] (150)[]
[ FU Zhiª²peng, LI Boª²rong, HAN Changª²ling, DONG Changª²song ]
2020 6 [Abstract](125) [PDF:3987KB] (125)[]
Traffic Engineering
[ GAO Yueª²er1, CUI Jieª¬2, WANG Chengª¬3, CUI Ziª²weiª¬4]
2020 6 [Abstract](136) [PDF:2063KB] (136)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[ YANG Yangª¬ª©1,2ªª, HE Yunª²dongª¬2, WANG Chaoª¬2, YANG Zhongª¬3, LIAO Shuiª²pingª¬3 ]
2020 6 [Abstract](126) [PDF:4498KB] (126)[]
[ HE Yuª²tianª¬1, LYE Pengª²minª¬2, LIU Chunª²chaoª¬3, GUO Longª²longª¬1, WU Wenª¬2 ]
2020 6 [Abstract](119) [PDF:2658KB] (119)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
SHA Ai-min
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N