Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[LI Pei-long, MA Li-xia, FENG Zhen-gang, LI Xin-jun]
2017 05 [Abstract](214) [PDF:1597KB] (214)[]
[HE Zhao-yi, CHEN Long, RAN Long-fei, WANG Xiao-dong]
2017 05 [Abstract](144) [PDF:1476KB] (144)[]
[ZHAO Bao-jun, ZHAO Shi-feng, ZHANG Hong-liang, SU Man-man]
2017 05 [Abstract](162) [PDF:1135KB] (162)[]
[JI Jie, LIU Lu-hou, SUO Zhi, XU Ying, YANG Song, XU Shi-fa]
2017 05 [Abstract](103) [PDF:975KB] (103)[]
[CHENG Da-wei, CHEN Xi]
2017 05 [Abstract](113) [PDF:1134KB] (113)[]
[HE Zhong-ming, QIU Xiang, BIAN Han-bing, ZENG Ling]
2017 05 [Abstract](58) [PDF:4544KB] (58)[]
Bridge and Tunnel Engineering
[WU Feng, WANG Bin, SONG Xu-ming, CHENG Li-juan, ZHAO Li]
2017 05 [Abstract](77) [PDF:998KB] (77)[]
[WU Hao, YANG Xiao-hua, CHEN Xing-yu]
2017 05 [Abstract](61) [PDF:2003KB] (61)[]
Traffic Engineering
[WANG Gui-ping, MA Li-wang, GUO Lu, WANG Hui-feng, ZHANG Tao]
2017 05 [Abstract](64) [PDF:1406KB] (64)[]
[WANG Hong-chen, ZHANG Xia, TANG Lu-liang, JIN Cheng]
2017 05 [Abstract](54) [PDF:3057KB] (54)[]
[WU Jiang-ling, ZHANG Sheng-rui, SINGH A K, MA Zhuang-lin, ZHOU Bei]
2017 05 [Abstract](69) [PDF:609KB] (69)[]
[ZHU Hong-guo, ZHANG Yi-yi, MA Zhuang-lin, HU Da-wei]
2017 05 [Abstract](120) [PDF:550KB] (120)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[CHEN Hui, LIU Yuan-yuan, ZHAO Xian-qiong, XIAO You-gang, LIU Yi-lun]
2017 05 [Abstract](62) [PDF:1732KB] (62)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
MA Jian
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N