Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[WEI Rui£¬ CAO Zhouª²yang£¬ GU Anª²quan]
2018 2018 03 [Abstract](29) [PDF:2965KB] (29)[]
[WANG Qingª²zhou, LIANG Xiao, WEI Lianª²yu, WANG Yang]
2018 2018 03 [Abstract](17) [PDF:1980KB] (17)[]
[DU Yaoª²hui, YANG Xiaoª²hua, WANG Mingª²jiao]
2018 2018 03 [Abstract](27) [PDF:2028KB] (27)[]
[BAI Wenª²qi, LU Jing]
2018 2018 03 [Abstract](15) [PDF:2004KB] (15)[]
[GAO Zhenª²xin£¬ GUO Ping£¬ LI Jun]
2018 2018 03 [Abstract](10) [PDF:1752KB] (10)[]
[ ZHANG Baoª²long, WU Ping, YAN Xinª²yong, WANG Yuª²lan, NIU Dongª²yu ]
2018 2018 03 [Abstract](18) [PDF:2719KB] (18)[]
Bridge and Tunnel Engineering
[ SHAO Xuª²dong, LI Yuª²qi, LIAO Ziª²nan, CAO Junª²hui ]
2018 2018 03 [Abstract](23) [PDF:4198KB] (23)[]
[ PAN Liangª¬ª©1,2ªª, LIU Boª²quanª¬1, LEI Tuoª¬1, WU Taoª¬1 ]
2018 2018 03 [Abstract](12) [PDF:2601KB] (12)[]
[ CUI Xinª¬ª©1,2ªª, WANG Huiª²xianª¬1, GUAN Qingª²haiª¬2, LIU Jianª²xinª¬2 ]
2018 2018 03 [Abstract](10) [PDF:3039KB] (10)[]
[ ZHANG Jianª¬ª©1,2ªª, MA Enª²linª¬1, XU Shuoª²shuoª¬1, XIE Yuanª¬1, ZHONG Yuª²jianª¬1 ]
2018 2018 03 [Abstract](12) [PDF:2913KB] (12)[]
Traffic Engineering
[SUN Zhenª²dongª¬1, ZHANG Shengª²ruiª¬1, LI Yunª¬2, ZHAO Wenª²jingª¬3,WU Jiangª²lingª¬1, ZHU Chunª²yangª¬1]
2018 2018 03 [Abstract](26) [PDF:1525KB] (26)[]
[ GAO Tianª²zhi, CHEN Kuanª²min, LI Fengª²lan]
2018 2018 03 [Abstract](18) [PDF:2148KB] (18)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[ HAN Zhiª²qiangª¬1£¬ HE Wenª²xiaoª¬1£¬ TIAN Weiª¬1£¬ HAN Weiª²qiangª¬1£¬ XIA Qiª¬2 ]
2018 2018 03 [Abstract](9) [PDF:2706KB] (9)[]
[ ZHANG Zeª²yuª¬1, BU Zhengª²fengª¬2, HUI Jiª²zhuangª¬1, ZHANG Fuª²qiangª¬1, GU Liª²chenª¬ª©1£¬3ªª ]
2018 2018 03 [Abstract](14) [PDF:2474KB] (14)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
MA Jian
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N