Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[WANG Chaoª²hui, SHU Cheng, HAN Bing, FU Yi, ZHOU Liª²wei]
2020 1 [Abstract](436) [PDF:3362KB] (436)[]
[ HU Hengª²wuª¬1, ZHA Xuª²dongª¬1, CEN Yanª²qingª¬2, JIANG Haiª²fengª¬2, WANG Ziª²weiª¬1, LYU Ruiª²dongª¬1]
2020 1 [Abstract](468) [PDF:5104KB] (468)[]
[QIU Yanª²junª¬ª©1,2ªª, LUO Haoª²yuanª¬ª©1,2ªª, ZHANG Jiaª²kangª¬ª©1,2ªª, LENG Huiª²kangª¬ª©1,2ªª, AI Changª²faª¬ª©1,2ªª
]
2020 1 [Abstract](413) [PDF:1324KB] (413)[]
[LIU Keª²feiª¬1, ZHU Junª²caiª¬1, ZHANG Xueª²feiª¬1, LI Quanª¬2, WU Chaoª²fanª¬2
]
2020 1 [Abstract](376) [PDF:1163KB] (376)[]
[LI Jiaª¬ª©1£¬2ªª, DONG Liangª¬ª©1£¬3ªª, ZHANG Jianª¬ª©1£¬4ªª, YUAN Pengª¬1
]
2020 1 [Abstract](364) [PDF:2999KB] (364)[]
[ LI Yueª¬ª©1,2ªª£¬ ZHANG Yanª²junª¬3£¬ CAO Dongª²weiª¬2£¬ JIA Xiaoª²pengª¬3£¬ª¤
DU Rongª²jieª¬4£¬ DONG Ruiª¬4
]
2020 1 [Abstract](366) [PDF:3962KB] (366)[]
[ZHENG Muª²lianª¬1, FAN Xianª²pengª¬1, LIU Fuª²qiangª¬1, LI Hongª²yinª¬2, LIN Xiaoª²yuª¬1
]
2020 1 [Abstract](408) [PDF:3358KB] (408)[]
[XIONG Jianª²pingª¬ª©1,2ªª, LIU Congª¬3, ZHANG Mingª²yueª¬4, ZHOU Zhiª²miª¬ª©1,2ªª
]
2020 1 [Abstract](368) [PDF:2667KB] (368)[]
[ ZHA Xuª²dong, WANG Ziª²wei, HU Hengª²wu, ZHANG Chengª²jian
]
2020 1 [Abstract](379) [PDF:3166KB] (379)[]
[ WU Hongª²juanª¬1, WANG Xuanª²cangª¬2, WANG Ruiª¬1, ZHANG Weiª¬1, CHEN Chengª²qinª¬1
]
2020 1 [Abstract](394) [PDF:4613KB] (394)[]
[ LI Mingª²liangª¬1£¬ YUAN Chunª²kunª¬2£¬ LI Junª¬1£¬ CAO Dongª²weiª¬3£¬ª¤
PING Shuª²jiangª¬3£¬ WANG Xiª²hongª¬4
]
2020 1 [Abstract](401) [PDF:2483KB] (401)[]
[CHEN Xiaoª²weiª¬ª©1,2ªª£¬ FAN Zhen-tong,? YU Gongª²xinª¬3£¬ HU Guiª²huaª¬4£¬ WU Pingª¬5]
2020 1 [Abstract](392) [PDF:8113KB] (392)[]
[ GAO Zhiª²weiª¬1, LIU Luª²qingª¬2, XIAO Xuª²dangª¬2, WANG Chaoª²huiª¬2, MU Keª¬3
]
2020 1 [Abstract](385) [PDF:1594KB] (385)[]
[ YUAN Dongª²dongª¬1£¬ JIANG Weiª¬ª©1,2ªª£¬ XIAO Jingª²jingª¬3£¬ ZHOU Boª¬1£¬ª¤
JIA Mengª¬1£¬WANG Wenª²tongª¬1
]
2020 1 [Abstract](387) [PDF:2138KB] (387)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
SHA Ai-min
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N