Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[ZHANG Xiaoª²liang, CHEN Huaª²xin, ZHANG Ben, KUANG Dongª²liang]
2018 2018 05 [Abstract](117) [PDF:2608KB] (117)[]
[ZHOU Yuª²mingª¬1£¬ WEI Jianª²guoª¬1£¬ SHI Songª¬ª©1,2ªª£¬ GAO Jianª²pingª¬1£¬DUAN Xiaoª²juanª¬1£¬ CHENG Yiª¬3]
2018 2018 05 [Abstract](88) [PDF:1636KB] (88)[]
[LIU Zhao hui 1, GAO Xinª²wen 1,2ªª, ZHAI Long 1, LI Ping 1, LI Ouª²jingª¬1]
2018 2018 05 [Abstract](71) [PDF:1341KB] (71)[]
[ LI Shanª²qiang1,2, YE Hongª²yu1, FANG Yang2, LI Hao2 ]
2018 2018 05 [Abstract](84) [PDF:2895KB] (84)[]
[ LIU Yingª²jie£¬ LIU Chuang]
2018 2018 05 [Abstract](72) [PDF:513KB] (72)[]
[ WANG Jianª²yingª¬ª©1,2ªª£¬ WANG Xuanª²cangª¬1£¬ DING Longª²tingª¬1£¬ FU Linª²jieª¬1]
2018 2018 05 [Abstract](66) [PDF:2050KB] (66)[]
[ CHEN Zhengª²weiª¬1, XU Songª¬2, ZHANG Hongª²liangª¬1, ZHANG Gaoª²wangª¬1]
2018 2018 05 [Abstract](71) [PDF:1180KB] (71)[]
[ LI Xi, WANG Xuanª²cang, FANG Naª²ren, WANG Xin]
2018 2018 05 [Abstract](98) [PDF:1836KB] (98)[]
[ ZHANG Zhengª²yiª¬ª©1,2ªª, WANG Chaoª²huiª¬1, ZHANG Lianª¬1, WANG Shuaiª¬1, ZENG Weiª¬3]
2018 2018 05 [Abstract](83) [PDF:632KB] (83)[]
Traffic Engineering
[ LIU Yuª²fengª¬ª©1, 2ªª, STEVEN Iª²Jy Chienª¬1, HU Daª²weiª¬1, WANG Laiª²junª¬1, LI Luª¬3, MA Zhuangª²linª¬1]
2018 2018 05 [Abstract](202) [PDF:1078KB] (202)[]
[ YAN Haiª¬1£¬ LI Naª¬2£¬ QI Yanª¬2, CAO Jiaª¬2]
2018 2018 05 [Abstract](77) [PDF:2649KB] (77)[]
[ JING Liª²zhuª¬1, LI Qunª²shanª¬2, XU Jinª²liangª¬1, JIA Xingª²liª¬1, LIU Jiangª¬3, HAN Yueª²jieª¬1]
2018 2018 05 [Abstract](66) [PDF:1178KB] (66)[]
[ LIU Shiª²xuª¬1, CHI Qiª²yuanª¬2, YAN Haoª¬1, GUO Liª²danª¬1, TANG Yingª²nuoª¬1, YAN Haiª¬3]
2018 2018 05 [Abstract](75) [PDF:1093KB] (75)[]
[ GUO Yuª²xiª¬ª©1,2ªª, WU Haoª¬3, FU Ruiª¬ª©1,3ªª, LIU Tongª¬3, XIANG Qiª¬3]
2018 2018 05 [Abstract](72) [PDF:1095KB] (72)[]
[ GENG Chaoª¬ª©1,2ªª£¬ PENG Yuª²huaª¬1]
2018 2018 05 [Abstract](62) [PDF:999KB] (62)[]
[ ZHAO Peng, WANG Jianª²wei, SUN Maoª²peng, ZHOU Yaª²xin]
2018 2018 05 [Abstract](68) [PDF:910KB] (68)[]
[GAO Hongª²yan£¬ LIU Fei£¬ QIAN Yu]
2018 2018 05 [Abstract](75) [PDF:1129KB] (75)[]
[ LI Chuanª²huaª¬1, WU Haoª¬2, SUN Yiª²fanª¬2]
2018 2018 05 [Abstract](54) [PDF:1644KB] (54)[]
[ LUO Jing£¬ WANG Yuanª²qing ]
2018 2018 05 [Abstract](51) [PDF:309KB] (51)[]
[ JI Guoª²bin, ZHANG Nan]
2018 2018 05 [Abstract](46) [PDF:2593KB] (46)[]
[ LI Huaª²qiangª¬1, LIU Haoª²xueª¬1, LIU Danª¬2]
2018 2018 05 [Abstract](37) [PDF:1470KB] (37)[]
[ BAI Huaª¬ª©1,2ªª, WANG Jianª²junª¬1, XU Heª¬2 ]
2018 2018 05 [Abstract](61) [PDF:656KB] (61)[]
[ DAI Hongª¬ª©1,2ªª£¬ GUO Jiaª¬3£¬ LI Yiª²xiangª¬4£¬ LIU Hanª¬4]
2018 2018 05 [Abstract](38) [PDF:806KB] (38)[]
[ Gao Ting, WANG Weiª²xing, WANG Fengª²ping, LIU Wei, ZHANG Guangª²nan]
2018 2018 05 [Abstract](48) [PDF:1782KB] (48)[]
[WEI Fengª¬ª©1,2ªª, CHEN Zhongª²daª¬1, ZHANG Zhenª¬1, ZHU Yaoª²tingª¬3, HU Wenª²huaª¬4, WU Fuª²quanª¬4]
2018 2018 05 [Abstract](38) [PDF:5018KB] (38)[]
[WANG Shiª²fang£¬ XU Kun£¬ CHEN Mingª²yao]
2018 2018 05 [Abstract](52) [PDF:2743KB] (52)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
MA Jian
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N