Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[ FENG Zhongª²ju, CHEN Jinª²hua, LIU Xingª²yue, WANG Fuª²chun, XU Hao]
2022 2 [Abstract](393) [PDF:3300KB] (393)[]
[ FENG Jiª²mengª¬1£¬ YU Longª²pingª¬1£¬ LI Jiaª¬2£¬ DING Xiaoª²qiª¬1£¬ ZHANG Jiaoª¬2£¬ ZHANG Junª²ruª¬1]
2022 2 [Abstract](116) [PDF:8215KB] (116)[]
[ HE Hongª²zhiª¬ª©1,2ªª£¬ MENG Huiª²linª¬3£¬ LIU Yiª²mingª¬ª©1,2ªª£¬ REN Dongª²yaª¬ª©1,2ªª£¬ AI Changª²faª¬ª©1,2]
2022 2 [Abstract](146) [PDF:3481KB] (146)[]
[GUO Yinª²chuan, ZHANG Chong, SHEN Aiª²qin, CHOU Tao, WANG Wenª²zhen,ª¤ZHOU Xiaoª²han, WEI Xin]
2022 2 [Abstract](121) [PDF:4593KB] (121)[]
Bridge and Tunnel Engineering
[ ZHAN Xueª²fang£¬ WANG Xian£¬ LIU Kaiª²le£¬ LEI Jian£¬ HU Yuª²jie ]
2022 2 [Abstract](124) [PDF:3648KB] (124)[]
[ LUO Gang, GUO Zhengª²ru, ZHANG Yuª²long, REN Yi, LUO Yiª²nan]
2022 2 [Abstract](89) [PDF:4838KB] (89)[]
[HOU Leª²le, WENG Xiaoª²lin, HUANG Wenª²peng, ZHOU Rongª²ming, LIU Weiª²ping]
2022 2 [Abstract](81) [PDF:6422KB] (81)[]
Traffic Engineering
[ PEI Yuª²long£¬ LIU Rui£¬ CAI Xiaoª²xi]
2022 2 [Abstract](123) [PDF:3629KB] (123)[]
[ QIAN Guoª²minª¬ª©1,2,3ªª, FAN Junª²shengª¬ª©1,4ªª, ZHANG Liª²huiª¬ª©1,4ªª, WANG Dianª²haiª¬1 ]
2022 2 [Abstract](168) [PDF:8086KB] (168)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
SHA Ai-min
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N