Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[LI Li-han, ZHANG Ming-jie, QI Wen-yang]
2017 03 [Abstract](54) [PDF:1803KB] (54)[]
[LIU Hong-po AI Chang-fa, RAHMAN Ali, GAO Xiao-wei, QIU Yan-jun]
2017 03 [Abstract](45) [PDF:1459KB] (45)[]
[SU Man-man, ZHANG Hong-liang, ZHANG Yong-ping, ZHANG Zeng-ping]
2017 03 [Abstract](46) [PDF:1586KB] (46)[]
[HUANG Xin-yan, SHA Ai-min, JIANG Wei, WANG Ya-ning]
2017 03 [Abstract](73) [PDF:981KB] (73)[]
[XU An-hua, GUAN Bo-wen, MA Hui, XIA Yu, WU Jia-yu, CHEN Hua-xin]
2017 03 [Abstract](52) [PDF:1417KB] (52)[]
Bridge and Tunnel Engineering
[HU Da-lin, ZHANG Li-xing, CHEN Ding-shi]
2017 03 [Abstract](60) [PDF:5132KB] (60)[]
[MEI Kui-hua, ZOU Xiao-hong, SUN Sheng-jiang, SUN Ya-min, JIN Guo-qing]
2017 03 [Abstract](33) [PDF:3242KB] (33)[]
[NIE Shao-feng, ZHOU Tian-hua, ZHOU Xu-hong, HUO Yang-yang, SUN Yu-jin]
2017 03 [Abstract](39) [PDF:4200KB] (39)[]
[LI Bao-qi, HE Yu-yao, GUO Yuan-shu, QIU Ye-ji]
2017 03 [Abstract](23) [PDF:1667KB] (23)[]
Traffic Engineering
[LI Yuan, GONG Xiao-fang, CHENG Yan-qiu, LIU Da-peng, HUANG Xin-zhi]
2017 03 [Abstract](34) [PDF:2476KB] (34)[]
[LIU Li-fen, ZHAO Wei-zhong£¬ LIU Xing-xing£¬ SHAO Hai-peng]
2017 03 [Abstract](42) [PDF:852KB] (42)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[DU Zi-xue, CHEN Liang, WEN Xiao-xia]
2017 03 [Abstract](48) [PDF:1566KB] (48)[]
[WAN Yi-pin, SONG Xu-ding, YU Lu-ping, YUN Zheng-wen]
2017 03 [Abstract](42) [PDF:2116KB] (42)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
MA Jian
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N