Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[YAN Keª²zhen£¬ CHEN Ming£¬ HU Yue]
2018 2018 02 [Abstract](57) [PDF:1895KB] (57)[]
[HE Liangª¬ª©1,2ªª£¬ CAI Zhuoª¬1£¬ FENG Changª¬3, GARCIA Alvaroª¬4£¬ MA Yuª¬1]
2018 2018 02 [Abstract](50) [PDF:1460KB] (50)[]
[19-25]
[]
2018 2018 02 [Abstract](38) [PDF:1398KB] (38)[]
[XU Jianª²ping, ZHAO Yi, LIANG Naiª²xing, QIN Min]
2018 2018 02 [Abstract](61) [PDF:2226KB] (61)[]
Bridge and Tunnel Engineering
[FENG Zhongª²ju, WANG Fuª²chun, ZHANG Qiª²lang, ZHEN Dongª²xiao, XI Chenª²xin£¬SU Hangª²zhou£¬YIN Hongª²hua£¬TIAN Jiangª²lei, JIN Ziª²liang]
2018 2018 02 [Abstract](40) [PDF:1778KB] (40)[]
[LI Liª²feng, LI Wenª²quan, SHI Xiongª²wei, TANG Jinª²liang, CHEN Mingª²yu]
2018 2018 02 [Abstract](40) [PDF:3171KB] (40)[]
[LIU Jia£¬ JI Zeª²liang£¬ QU Weiª²lian£¬ LU Jiaª²xing]
2018 2018 02 [Abstract](82) [PDF:1697KB] (82)[]
Traffic Engineering
[ZHU Tong, HU Yueª²qi, ZHU Shiª²hui, LIU Wei, LIU Haoª²xue]
2018 2018 02 [Abstract](42) [PDF:2259KB] (42)[]
[LONG Keª²jun, GAO Zhiª²bo, WU Wei, HAN Ke, DUAN Xi]
2018 2018 02 [Abstract](38) [PDF:1528KB] (38)[]
[YANG Nan, WANG Weiª²xing, WANG Fengª²ping, XUE Baiª²yu, WANG Kevin]
2018 2018 02 [Abstract](24) [PDF:1473KB] (24)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[JIAO Shengª²jie£¬ XU Qingª²gang£¬ LIU Qiuª²bao£¬ ZHANG Cuiª²hong]
2018 2018 02 [Abstract](29) [PDF:1170KB] (29)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
MA Jian
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N