Home >>Editorial Board
Editorial Board 
Chairman of Committee: MA Jian
Associate Chairman of Committee: LIU Bo-quan
Editor-in-Chief: MA Jian
Associate Editor-in-Chief: SUN Shou-zeng
Editorial Board Members:
MA Tian-shan MA Jian, MA Rong-guo, WANG Wen-ke, WANG Bing-gang, WANG Yi-hong, BIAN Yao-zhang, YIN Guan-sheng, JU Yong-feng, SHEN Fu-lin, FU Rui, GUO Yuan-shu, FENG Zhong-xu, GUAN Wei-sheng, LU Peng-min, TANG Zhong-li, LIU BO-quan, LIU Jian-chao, LIU Hao-xue, LI Pei-cheng, LI Zi-qing, LI Yong£¬ SHE Xue-sen, YU Qiang, CHEN Yin-san, CHEN Jian-xun SHA Ai-min, XU Jin-liang, YANG Shao-wei, YAN Bao-jie, ZHANG Chun-hua, ZHANG Deng-liang, ZHOU Wei, ZHOU Guo-guang, ZHOU XU-hong, FENG Jian-hu, HU Da-lin, HU Zhao-tong, HU Yong-biao, HE Shuan-hai, HE Yu-yao, JING Bian-shun, ZHAO Jun-hai, ZHAO Jian-qiang, ZHAO Xiang-mo, HAO Pei-wen, XIA Yong-xu, XU Yue, XIE Yong-li, JIAO Sheng-jie, PENG-Jian-bing, DONG Xiao-lin, ZHAI Zhen-dong, HUO Xiao-ping, DAI Jing-liang, WEI Lang
Proprieter: SUN Shou-zeng
Associate Proprieter: LIU Hua (Supervisor), RUI Hai-tian
Director of Editorial Department: ZHAO Yue-feng
Editor in Charge: LIU Hua, ZHAO Yue-feng, GUO Qing-jian, ZHANG Wei, DAI Jie